หน้าหลักgis
">
การสำรวจและออกแบบโครงการนำร่อง >การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

 

การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

 

             การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการนำร่อง บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 10 นิ้ว จำนวน 5 บ่อ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในโครงการนำร่อง และเจาะบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Wells) ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ เพื่อตรวจวัดระดับน้ำและติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ รายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้

 

            1. การเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการนำร่อง
 
            การเจาะบ่อน้ำบาดาล สำหรับเป็นบ่อสูบน้ำเพื่อใช้ในโครงการนำร่อง ได้ใช้เครื่องเจาะแบบระบบหมุนตรง (Direct Rotary) รุ่น TRD-600 ซึ่งสามารถเจาะได้ลึกถึง 600 เมตร สำหรับบ่อสังเกตการณ์ ได้ใช้เครื่องเจาะแบบหมุนตรงเช่นเดียวกัน ตำแหน่งที่เจาะได้กำหนดให้กระจายทั่วพื้นที่โครงการ เพื่อความเหมาะสมกับการแบ่งพื้นที่การเกษตรที่จะใช้น้ำบาดาลในแต่ละบ่อ และเพื่อป้องกันปัญหากวยน้ำลดที่อาจจะเกิดขึ้น  
            การเจาะบ่อน้ำบาดาลในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนจากร่องดักตะกอนซึ่งอยู่ระหว่างปากหลุมเจาะกับบ่อน้ำโคลน โดยเก็บที่ความถี่ทุก 1 เมตร ปริมาณตัวอย่างที่เก็บแต่ละช่วงความลึกประมาณ 1 กิโลกรัม บริษัทที่ปรึกษาได้นำตะกอนดิน/หินดังกล่าวมาทำการศึกษาจำแนกชนิด

            นอกจากการตรวจสอบจากตะกอนที่ได้จากการเจาะแล้ว ยังได้ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการออกแบบและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เป็นการหย่อนอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าทางฟิสิกส์ลงไปในหลุมเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ได้ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของชั้นตะกอน ชั้นดิน หิน มีลักษณะบ่งชี้ปริมาณน้ำ ความลึกและความหนาของชั้นน้ำและชั้นหิน ตลอดจนโครงสร้างของหลุมเจาะ เป็นต้น ค่าข้อมูลที่ได้จากการหยั่งธรณีหลุมเจาะเป็นข้อมูลต่อเนื่องในรูปเส้นกราฟบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล (Data file) ได้ การหยั่งธรณีหลุมเจาะ สามารถตรวจวัดได้หลายค่า แต่ในการเจาะบ่อน้ำบาดาลในโครงการนี้ ทำการตรวจวัด 3 ค่า คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (SP) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วย Single-Point Resistance (SPR) และค่ากัมมันตรังสีธรรมชาติ (Natural Gamma, GR)

 

 รูป ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ที่เจาะในพื้นที่โครงการนำร่อง

 

 

 

รูป แสดงการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการนำร่อง

 

 

ตาราง แสดงรายละเอียดข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่เจาะในพื้นที่โครงการนำร่อง 

 

            2. การเจาะบ่อสังเกตการณ์และติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ
 
            เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลติดตามระดับน้ำในอนาคตเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการเจาะบ่อสังเกตการณ์จำนวน 3 บ่อ โดยเป็นบ่อขนาด 6 นิ้ว 2 บ่อ และบ่อขนาด 4 นิ้ว 1 บ่อ ใช้ท่อกรุ ท่อกรอง พีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 เช่นเดียวกับบ่อน้ำบาดาลที่เจาะเป็นบ่อผลิต

            เมื่อทำการเจาะบ่อสังเกตการณ์เสร็จแล้ว บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อติดตามระดับน้ำบาดาลจากการสูบใช้น้ำบาดาลในพื้นที่โครงการนำร่อง โดยใช้เครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ ของ บริษัท Bell Technology Ltd. ที่ผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ 

 

 

รูป แสดงการเจาะบ่อสังเกตการณ์เพื่อติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ (1) รถเจาะบ่อสังเกตการณ์ (2) อุปกรณ์ตรวจบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ (3) การติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ (4) การบันทึกข้อมูล

 

 

ตาราง แสดงรายละเอียดข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ที่เจาะในพื้นที่โครงการนำร่อง

 

 

 

 

 

 

 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ©2010  | นโยบาย