หน้าหลักgis
">

การสำรวจและออกแบบโครงการนำร่อง >การขยายเขตไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า

 

             บริษัทที่ปรึกษาได้ ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่โครงการนำร่องและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากผลการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลในโครงการนำร่องทั้ง 5 บ่อ มีปริมาณน้ำที่มาก และระดับน้ำบาดาลอยู่ที่ความลึก 15-18 เมตร จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้า 380 โวลต์ (ไฟฟ้า 3 เฟส) แต่เนื่องจากในพื้นที่โครงการนำร่อง หมู่ที่ 1 บ้านบัลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรีนั้น ที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 220 โวลต์ (1เฟส) จากข้อมูลที่ทำการสำรวจ พบว่าในบางครั้งก็มักเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เช่น กระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ บริษัทที่ปรึกษาจึงสรุปว่ากระแสไฟฟ้าที่จะใช้ในการสูบน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับการสูบน้ำให้พื้นที่ในโครงการนำร่องฯ ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการนำร่อง ซึ่งจากเดิมมีการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ ให้เพิ่มเป็น 3 เฟส 380 โวลต์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการนำร่อง โดยการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิม จำนวน 4 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 จุด

 

 

 

รูป แสดงการดำเนินงานการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการนำร่อง (1) เสาไฟฟ้าใช้ขยายเขตบริการในโครงการนำร่อง (2)
 (3)
และ (4) การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ ในพื้นที่โครงการ


 

 รูป แผนที่รูปแบบโครงการนำร่อง แสดงที่ตั้งสถานีสูบน้ำบาดาล และการขยายเขตไฟ้า

 

 

 

รูป ตัวอย่างแผนผังการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการนำร่อง ซึ่งติดตั้งประจำบ่อน้ำบาดาลทั้ง 5 บ่อ

 

 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ©2010  | นโยบาย