หน้าหลักgis
">

การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชลบุรี

              

             จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ.2550 ของจังหวัดชลบุรี จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตร็ด พบว่า จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,507.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,810,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ป่าอนุรักษ์ 495.18 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 651.42 ตารางกิโลเมตร ย่านอุตสาหกรรม 126.75 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เกษตรกรรมรวมประมาณ 2,613.58 ตารางกิโลเมตร แบ่งตามประเภทการเพาะปลูกได้ดังนี้ นาข้าวประมาณ 331.88 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกอ้อย 582.64 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกข้าวโพด/พืชไร่ 246.80 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 476.41 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 973.97 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ปลูกพืชสวน 1.88 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นเป็น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์ 69.22 ตารางกิโลเมตร สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 132.19 ตารางกิโลเมตร พื้นที่แหล่งน้ำ/สระ บ่อน้ำ บ่อดิน 150.18 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่อื่นๆ 269.26 ตารางกิโลเมตร(รูปที่ 1)
 
            อนึ่งในการศึกษาตามโครงการนี้ นอกเหนือจากการจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดแล้ว บริษัทที่ปรึกษาได้คำนวณความต้องการใช้น้ำของพืชเกษตรหลักที่สำคัญของจังหวัด จากอัตราใช้น้ำของแต่ละชนิดพืช แสดงผลไว้ในตาราง เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ ลบ.ม./วัน และ ลบ.ม./วัน/ตร.กม. ไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อการบูรณาการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินของพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนั้นๆ

 

                                                                    

 
     

รูปที่ 1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี

 
 

 

 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ©2010  | นโยบาย